Vásárlási tájékoztató

Bevezető

Ez a tájékoztató Kiss Csapágy Kft. által üzemeltetett www.kisgepnet.hu webáruházon keresztül történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, hogy rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! Amennyiben igénybe veszi a weboldalunk szolgáltatásait és a Kiss Csapágy Kft-nek rendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a vásárlási feltételeket. A Kiss Csapágy Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Kiss Csapágy Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (cég) - továbbiakban: megrendelő - között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. A megrendelő a Rendelés oldalon a "Megrendelem" gomb megnyomásával fogadja el a vásárlás feltételeit.

Általános tudnivalók

A megrendelések feladása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.kisgepnet.hu webcím alatt. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A megrendelésekről elektronikus úton e-mailben visszaigazolást küldünk. A Kiss Csapágy Kft. a regisztrált adatok valódiságát ellenőrizheti. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

A megrendelés/vásárlás rögzítése előtt regisztrációra van szükség, ahol az azonosító adatok, valamint a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

Árak

A weboldalon megjelenített árak bruttó fogyasztói árak. Előfordulhat azonban, hogy technikai hiba miatt téves ár kerül megküldésre, vagy a megrendelt áru a már meglévő készletből nem teljesíthető, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Amennyiben valamely rendelés - bármilyen okból - módosul, összevonásra kerül egy korábbi rendeléssel, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Fizetési módok

A megrendelt áru(k) kifizetése kétféle módon történhet:

  1. Készpénzzel, az áru átvételekor
  2. Előre történő átutalással a K&H-nál vezetett 10402609-50526675-70721001 számlára

Szállítási feltételek, költségek; átvételi módok

Az általunk megadott szállítási költségek Magyarországra érvényesek, határon túli szállítás esetén kérjen ajánlatot a szállíttási díjra vonatkozóan.

Szállítási költségek

A szállítási költséget webáruházunk minden esetben az aktuális kosár tartalmához kalkulálja, mely függ a kiválasztott termékek tömegétől, illetve értékétől. A kosár feltöltésekor folyamatosan megjelenik a szállítási költség pontos összege is. Az alábbiakban pedig az ingyenes szállítási feltételekről tájékozódhat:

Szállítási feltételek

A megrendelt árut (Magyarország területére) a GLS futárszolgálat szállítja az Ön által megjelölt szállítási címre.


Jótállás (garancia)

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a kisgepnet.hu webáruházon keresztül forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. A makita.hu oldalon a vásárolt termék garanciája meghosszabbítható.

Jótállási jegy

A jótállás időtartama alatt a Kiss Csapágy Kft. köteles helytállni a hibás teljesítésért, és csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevő köteles a hibát a hiba felfedezése után haladéktalanul közölni a Kiss Csapágy Kft.-vel. Jótállás alapján a Vevő - választása szerint- az alábbi igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Kiss Csapágy Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kiss Csapágy Kft. költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A jótállási felelősséget kizáró feltételek

A jótállási felelősséget kizáró feltételek

Szavatosság

Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó (Kiss Csapágy kft.) hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

A Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a fentebb meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesítheti.

A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Kiss Csapágy Kft. elállási joga

A Kiss Csapágy Kft. a visszaigazoló e-mail elküldésének időpontjától számított hét (7) munkanapon belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, amennyiben a szerződésben megjelölt termék(ek) nem állnak rendelkezésére. Ebben az esetben a Kiss Csapágy Kft. elállását haladéktalanul közli a vevővel, és a vevő által esetlegesen már megfizetett teljes ár visszafizetését az elállási nyilatkozat megküldésével egyidejűleg felajánlja a vevőnek. A vételárat a vevő által megjelölt számlaszámra az arról való tájékoztatást követő három (3) munkanapon belül átutalja a Kiss Csapágy Kft.

Adatainak védelme

A Kiss Csapágy Kft. tájékoztatja Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében eltárolja. Az Ön adatait harmadik félnek nem adja át, kivételt képez az eset, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Kiss Csapágy Kft. alvállalkozójaként működik közre (például futárszolgálat). Ebben az esetben, az alvállalkozók a Kiss Csapágy Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvényben foglaltak szerint járunk el.

Elállás joga

E pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Vásárló").

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával a vásárlási feltételeket elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételét és kifizetését. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Kiss Csapágy Kft. számára. A Kiss Csapágy Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

Panasz, reklamáció

Amennyiben a vásárlással kapcsolatban észrevétele, problémája van, kérjük a megoldás érdekében keresse ügyfélszolgálatunkat telefonon (+36 66 549000), vagy e-mail-ben.
Panasszal élhet:
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Postacím: 5601 Békéscsaba, PF: 284.
Telefonszám: +36 66 546 150, +36 66 546 151

Békéltető testület:
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Termék kereső

Termék neve:

Makita felhatalmazott online partner

Akciós termékek

369224610

Damil - Profi

Damil - piros, kerek - Ø 3,0 mm (56m)

Akciós ár: 4 266,- Ft

P-49208

Földfúró fúrószár - Profi

P-49208 Földfúró fúrószár (200 x 800mm)

Akciós ár: 33 240,- Ft

DUP361PT2

Egyéb akkus gép - Ipari

DUP361PT2 akkumulátoros metszőolló

Akciós ár: 427 405,- Ft

JR103DSAE

Orrfűrész - Ipari

JR103DSAE Akkumulátoros orrfűrész

Akciós ár: 66 405,- Ft

kissszerszam_logo.jpg

DCL180ZB

Egyéb akkus gép - Profi

DCL180ZB Akkumulátoros porszívó

Akciós ár: 14 155,- Ft

6413

Fúrógép - Ipari

6413 Fúrógép

Akciós ár: 17 005,- Ft

SK103PZ

Szintező lézer - Ipari

SK103PZ Önbeálló kombinált pont és keresztlézer

Akciós ár: 94 905,- Ft

DHP458Z

Ütvefúró-csavarbehajtó - Ipari

DHP458Z akkumulátoros ütvefúró-csavarbehajtó

Akciós ár: 47 405,- Ft

HS7601

Körfűrészek - Ipari

HS7601 körfűrész

Akciós ár: 47 405,- Ft

M8103

Ütvefúró - Ipari

M8103 ütvefúró

Akciós ár: 16 055,- Ft

GA9020RFK

Sarokcsiszoló - Profi

GA9020RFK Sarokcsiszoló

Akciós ár: 47 405,- Ft

HP1640J

Ütvefúró - Ipari

HP1640J Ütvefúrógép

Akciós ár: 21 788,- Ft

iparidepo_logo.jpg